Disclaimer

Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T. vzw biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina.

Aansprakelijkheid

Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T. vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid over enige schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T. vzw heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T. vzw de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T. vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin kan zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciƫle doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T. vzw.

Links en verwijzingen

Deze website bevat verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen. Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T. vzw controleert deze websites en informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze links impliceert niet dat de Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T. vzw de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T. vzw en de uitbaters van deze websites. Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T. vzw aanvaardt dan ook geen andere aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de website van Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T. vzw verwijst.

Bescherming personen

De gegevens die Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T. vzw langs deze website van u eventueel ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T. vzw. Zij dienen uitsluitend om de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht de gegevens over uzelf te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe mailt u naar revalidatie.tienen@rztienen.be.